We have 13 puppies (5 females / 8 males) Komondor
* 14/01/2010


Adri Bájos Fehér Kócos (mother)

Avar Király Puszta (father)


foto from mating
Březost Adri již byla potvrzena ultrazvukem, což nám udělalo velikou radost. Jedná se o velmi mimořádné spojení, oba rodiče Adri a Avar jsou generací českého chovu komondorů. Štěňata očekávaného vrhu budou mít velmi kvalitní rodokmen. Toto spojení je příbuzné ve třetí generaci na krásného psa jménem Hét – Szilvafás Menti Kajla. Kajla je středně velký pes s dobrou kostrou a substancí s kvalitním pigmentem nosní houby a oči. Kajla je velmi kvalitní srsti a předává negativní dysplazii.

Adri je vysoká elegantní fena. Její předností je souměrná jemně modelovaná hlava s vynikajícím skusem a nádhernýma mandlovýma očima. Stavbu těla zdědila po otci Csellovi, vyniká pevnou hřbetní linií, na kterou navazuje správná záď s dlouhým ocasem. Adri má prostorný pohyb a správné úhlení dlouhých končetin. Na všech výstavách získala vždy známku Výborná. Kromě krásy je její velkou devízou zdraví, které zdědila po rodičích, otec Baliházi Cselló i matka Jászkiséri Kócos Vatta mají vyhodnocenou dysplazii negativní! Dysplazie kyčlí i loktů Adri je negativní. Její oftalmologické vyšetření očí, očních víček včetně genetické očního vyšetření je rovněž negativní. EKG srdce i po zátěži je v normě. Tímto splnila podmínky českého Pannonia klubu pro udělení 1. třídy chovnosti! Její sestra Bogi Fehér Kócos má DKK 0/0, DLK 0/0!
Adriin otec Cselló Baliházi je velmi impozantní komondor, se svou kohoutkovou výškou 81 cm, se řadí mezi největší komondory vůbec. Vedle výšky mě osobně zaujal Csellův charakter. Je to pes povahově velmi kvalitní, vyrovnaný sebejistý a vůči ostatním psům zdravě dominantní. Více o Cellovi najdete v našem vrhu C, když jsme se rozhodli pro spojení Cselló a Carmen.

Avar pochází z našeho A vrhu. Je přímým potomkem Světového vítěze Achilla Varpus, který se nesmazatelně zapsal v historii komondorů nejen v České republice. Achill byl pes mimořádných exteriérových kvalit, v jeho rodokmenu najdeme předky z nejznámějších chovatelských stanic. Pochází z vrhu, kde se narodili pouze tři štěňata - Achill, Ares a Aisa, všichni jsou exteriérově velmi kvalitní jedinci s vyrovnanou povahou. Díky Achillově vyrovnané povaze, úspěšně absolvoval canisterapeutické zkoušky a s manželem pracoval v ÚSP Hrabyni. Achillovy sourozence jsme měli možnost osobně poznat, stejně tak jeho rodiče a jejich příbuzné, všichni jsou nesmírně krásní komondoři, o kterých máme množství informací.
Avar vyniká krásnou samčí hlavou s výborným pigmentem nosní houby a velkýma tmavýma očima. Správným a po několik generací upevněným formátem s výborným prostorným pohybem a velmi dobrým zaúhlením končetin. Další předností Avara je pevná hřbetní linie s korektním hrudníkem a dobře vyvinutým předhrudím. Na Klubových výstavách v Maďarsku rozhodčí na Avarovi oceňovali potřebné osvalení a dlouhý plynulý krok. Opakovaně se v silné konkurenci umístil na Klubových výstavách jako druhý, třetí a čtvrtý. Avar stejně jako jeho otec Achill jsou několikanásobnými Maďarskými Klubovými hvězdami- což je titul zadávaný pouze Hungária Komondor Klubem.
Avarova matka Carmen má vyhodnocenou dysplazii kyčlí i loktů negativní, má rovněž oční testy včetně genetických negativní, EKG po zátěži v normě. Carmen je velmi vyrovnané povahy a tak i ona složila canisterapeutické zkoušky. Potomstvu předává velmi bohatou srst a výraznou hlavu, kterou Avar zdědil. Věřím, že kromě jiného bude i on tuto přednost předávat dál svým potomkům.

Od spojení si slibuji vrh bez vážných vad, pěkné hlavy s tmavýma očima, dobrým pigmentem čenichu a výborné povahy!

English version:
Adri pregnancy has been confirmed by ultrasound, which made us great joy. This is a very special connection, both parents Adri and Avar are breeding generations of Czech Komondor. Puppies expected litter will have a very good pedigree. This connection is related to the third generation of the beautiful komondor called Het - Szilvafás Menti Kajla. Kajla is a medium sized dog with a good frame and correct substance with a high quality pigment of the nose and eyes. Kajla is very good coat and transmits negative X-rey.

Adri is a tall elegant female. Its advantage is symmetrical finely chiselled head with an excellent bite teeth and lovely almond eyes. The flesh Cselló inherited from his father, stands a solid back line that merges with the right rear of the long tail. Adri has a spacious movements and correct angulation of long limbs. At all shows always got excellent. In addition to its great beauty is a motto of health, inherited from his parents, father Baliházi Cselló and mother Jászkiséri Kócos Vatta be assessed HD and ED negative! Dysplasia of the hip and elbow Adri is negative. The ophthalmological examination of the eyes, eyelid including genetic eye examination is also negative. EKG heart and the load is normal. This fulfilled the conditions of the Czech Pannonia club award 1st Kkl! Her sister has Bogi Fehér Kócos DKK 0 / 0, ED 0 / 0!
Adri´s father Cselló Baliházi Komondor is very impressive, with its height at withers of 81 cm, is among the largest ever Komondor. In addition to the height I am personally delivered Cselló´s character. It is a male character very good, confident and balanced against other dogs healthy dominant. More information can be found in our Cello litter C, when we decided to union Cselló and Carmen.

Avar comes from our A litter. Is a direct descendant of Achill Varpus World champion, who left their indelible mark in history Komondor in the Czech Republic. Achill was a dog of exceptional exterior qualities, his pedigree can be found ancestors of the famous kennels. Comes from the litter, where they were born only three puppies-Achill, Ares, and Aisa, all are exterior, big in quality individuals with a balanced character. Due to the balanced nature of the Achill´s successfully passed the examin canistherapy as her husband worked at USP Hrabyně – constitution for physically handicapped person Hrabyně. Achilles siblings, we had the opportunity to know personally, as well as his parents and their relatives, all are extremely beautiful Komondor, which have a lot of information.
Avar excels beautiful male head with excellent pigment of the nose and large dark eyes. Right and for several generations mounted format spacious with excellent movement and very good angulation of the limbs. Another advantage of Avar is a solid backline with the proper and well-developed chest prosternum. The Club shows in Hungary, the judge Avar appreciated needed muscle and a long reaching movement. Repeatedly placed in a strong competition on the Club shows as the second, third and fourth. Avar like his father Achill are multiple stars of the Hungarian club-which is a title awarded only Hungária Komondor Club.
Avar´s mother Carmen has assessed hip and elbow dysplasia negative, is also eye tests, including genetic negative EKG after load in the standard. Carmen is a very balanced character, and so she passed canistherapy examin. Progeny passes very rich and expressive head of hair, which Avar inherited. I believe that, among other things, that he would prefer to pass on to their descendants.

I expect from this union litter without any serrious irregularities, good quality exteriors, nice heads dark eyes and nose, and especially beautiful temperament.


V případě zájmu o štěňátko nás kontaktujte na email: karin@komondor.cz nebo tel. 602 770 311; 607 561 909
In case of interrest about puppie or more informations about "D" litter contact me: karin@komondor.cz


Fotografie krevně příbuzných komondorů vrhu "D" Király Puszta
foto blood relatives komondor litter "D" Király Puszta

Ares Varpus - Achill´s brother

Avar Király Puszta 1 year old

Carmen Koroščenko

Adél Ohégyi


Cselló Baliházi

from left J.K. Hernád (Achill´s father)
Astiagis Histori Ékkö (Carmen´s mother)
and Achill Varpus

Achill Varpus

Achill VarpusDivá Adri Király Puszta
Fena (female)


Nový Jičín, Česká republika

Chovatelská stanice bernských salašnických psů "Dolmar z Alkazaru"
Kennel Dolmar z Alkazaru
www.komondorkennel.cz

Další foto

Dráva Király Puszta
Fena (female)


Praha, Česká republika

Chovatelská stanice "Kaipe Bohemia"
Kennel Kaipe Bohemia
Dráva a noví majitelé s Betyárem Király Puszta   z vrhu "B"

Další foto

Diana Király Puszta

Fena (female), HD A/A, ED 0/0


Nový Jičín, Česká republika
www.komondorkennel.cz

Další foto

Duna Király Puszta

Fena (female)


Kutná Hora, Česká republika

Stránky - chovhabrkovice.wobo.cz

Další foto

Delta Király Puszta

Fena (female)


Kelowna, B.C., Canada

www.alpacasbc.com/cms


Dacos Király Puszta

Pes (male), HD A/C, ED 0/0


Bohumín, Česká republika


Další foto

Daliás Király Puszta

Pes (male)


Kekava, Lotyšsko


Další foto

Derűs Király Puszta

Pes (male)


Bystřička, Česká republika


Další foto

Domos Király Puszta

Pes (male)


Aldergrove, B.C., Canada

Chovatelská stanice komondorů "Kennel Delwyn"


Dar Király Puszta

Pes (male), HD A/A, ED 0/0


Great Britain, London


Další foto

Derék Achill Király Puszta

Pes (male), HD A/A, ED 0/0


Great Britain, London


Jeho stránka

Derül Király Puszta

Pes (male)


Kekava, Lotyšsko


Další foto

Dió Király Puszta

Pes (male)


Marsberg, Germany


Další foto


Se štěňátky jsme navštívili naše milé známé v Domově seniorů Pohoda v Orlové. Pro nás je to potěšení a pro štěňátka důležitý krok v socializaci, na kterou velmi dbáme. Vidět třináct štěňátek tak celosvětově vzácného plemene jakým komondor je je výjimečná příležitost, kterou si nenechala ujít média z televize Polar a Moravskoslezského Deníku.
With puppies, we visited the house the elderly name "Pohoda" in Orlová. For puppies this is important because we enjoy socializing and smiling faces of our elderly friends. 13 puppies Komondor is a rarity. We came to shoot the TV Polar and editor of newspapers.


Divá Adri
fena
žlutá bavlnka

Dráva
fena
červenobíla bavlnka

Diana
fena
bíla bavlnka

Duna
fena
tyskysova bavlnka

Delta
fena
zelenobíla bavlnka


Dacos
pes
černá bavlnka

Daliás
pes
černobílozelená bavlnka

Derűs
pes
červená bavlnka

Domos
pes
béžová bavlnka

Dar
pes
bíla bavlnka


Derék Achill
pes
fialová bavlnka

Derül
pes
zelenobíla bavlnka

Dió
pes
zelená bavlnka


"D" litter Király Puszta only 10 days old
And more video recording from Komondor Király Puszta CZ


[Home]

Chovatelská stanice KIRÁLY PUSZTA,  Karin a Přemysl MIKOLÁŠOVI, ul. Zřídelní 102/7, 736 01 Havířov - Dolní Datyně, Tel.: +420 602 770 311, e-mail: kiralypuszta@komondor.cz