We have 9 puppies (6 females / 3 males) Komondor
* 08/04/2011


Adri Bájos Fehér Kócos (mother)

Avar Király Puszta (father)

Zopakovali jsme spojení pro velmi pěkný exteriér a povahu!

Březost Adri již byla potvrzena ultrazvukem, což nám udělalo velikou radost. Jedná se o velmi mimořádné spojení, oba rodiče Adri a Avar jsou generací českého chovu komondorů. Štěňata očekávaného vrhu budou mít velmi kvalitní rodokmen. Toto spojení je příbuzné ve třetí generaci na krásného psa jménem Hét – Szilvafás Menti Kajla. Kajla je středně velký pes s dobrou kostrou a substancí s kvalitním pigmentem nosní houby a oči. Kajla je velmi kvalitní srsti a předává negativní dysplazii.

Adri je vysoká elegantní fena. Její předností je souměrná jemně modelovaná hlava s vynikajícím skusem a nádhernýma mandlovýma očima. Stavbu těla zdědila po otci Csellovi, vyniká pevnou hřbetní linií, na kterou navazuje správná záď s dlouhým ocasem. Adri má prostorný pohyb a správné úhlení dlouhých končetin. Na všech výstavách získala vždy známku Výborná. Kromě krásy je její velkou devízou zdraví, které zdědila po rodičích, otec Baliházi Cselló i matka Jászkiséri Kócos Vatta mají vyhodnocenou dysplazii negativní! Dysplazie kyčlí i loktů Adri je negativní. Její oftalmologické vyšetření očí, očních víček včetně genetické očního vyšetření je rovněž negativní. EKG srdce i po zátěži je v normě. Tímto splnila podmínky českého Pannonia klubu pro udělení 1. třídy chovnosti! Její sestra Bogi Fehér Kócos má DKK 0/0, DLK 0/0!
Adriin otec Cselló Baliházi je velmi impozantní komondor, se svou kohoutkovou výškou 81 cm, se řadí mezi největší komondory vůbec. Vedle výšky mě osobně zaujal Csellův charakter. Je to pes povahově velmi kvalitní, vyrovnaný sebejistý a vůči ostatním psům zdravě dominantní. Více o Cellovi najdete v našem vrhu C, když jsme se rozhodli pro spojení Cselló a Carmen.

Avar pochází z našeho A vrhu. Je přímým potomkem Světového vítěze Achilla Varpus, který se nesmazatelně zapsal v historii komondorů nejen v České republice. Achill byl pes mimořádných exteriérových kvalit, v jeho rodokmenu najdeme předky z nejznámějších chovatelských stanic. Pochází z vrhu, kde se narodili pouze tři štěňata - Achill, Ares a Aisa, všichni jsou exteriérově velmi kvalitní jedinci s vyrovnanou povahou. Díky Achillově vyrovnané povaze, úspěšně absolvoval canisterapeutické zkoušky a s manželem pracoval v ÚSP Hrabyni. Achillovy sourozence jsme měli možnost osobně poznat, stejně tak jeho rodiče a jejich příbuzné, všichni jsou nesmírně krásní komondoři, o kterých máme množství informací.
Avar vyniká krásnou samčí hlavou s výborným pigmentem nosní houby a velkýma tmavýma očima. Správným a po několik generací upevněným formátem s výborným prostorným pohybem a velmi dobrým zaúhlením končetin. Další předností Avara je pevná hřbetní linie s korektním hrudníkem a dobře vyvinutým předhrudím. Na Klubových výstavách v Maďarsku rozhodčí na Avarovi oceňovali potřebné osvalení a dlouhý plynulý krok. Opakovaně se v silné konkurenci umístil na Klubových výstavách jako druhý, třetí a čtvrtý. Avar stejně jako jeho otec Achill jsou několikanásobnými Maďarskými Klubovými hvězdami- což je titul zadávaný pouze Hungária Komondor Klubem.
Avarova matka Carmen má vyhodnocenou dysplazii kyčlí i loktů negativní, má rovněž oční testy včetně genetických negativní, EKG po zátěži v normě. Carmen je velmi vyrovnané povahy a tak i ona složila canisterapeutické zkoušky. Potomstvu předává velmi bohatou srst a výraznou hlavu, kterou Avar zdědil. Věřím, že kromě jiného bude i on tuto přednost předávat dál svým potomkům.

Od spojení si slibuji vrh bez vážných vad, pěkné hlavy s tmavýma očima, dobrým pigmentem čenichu a výborné povahy!

English version:
Adri pregnancy has been confirmed by ultrasound, which made us great joy. This is a very special connection, both parents Adri and Avar are breeding generations of Czech Komondor. Puppies expected litter will have a very good pedigree. This connection is related to the third generation of the beautiful komondor called Het - Szilvafás Menti Kajla. Kajla is a medium sized dog with a good frame and correct substance with a high quality pigment of the nose and eyes. Kajla is very good coat and transmits negative X-rey.

Adri is a tall elegant female. Its advantage is symmetrical finely chiselled head with an excellent bite teeth and lovely almond eyes. The flesh Cselló inherited from his father, stands a solid back line that merges with the right rear of the long tail. Adri has a spacious movements and correct angulation of long limbs. At all shows always got excellent. In addition to its great beauty is a motto of health, inherited from his parents, father Baliházi Cselló and mother Jászkiséri Kócos Vatta be assessed HD and ED negative! Dysplasia of the hip and elbow Adri is negative. The ophthalmological examination of the eyes, eyelid including genetic eye examination is also negative. EKG heart and the load is normal. This fulfilled the conditions of the Czech Pannonia club award 1st Kkl! Her sister has Bogi Fehér Kócos DKK 0 / 0, ED 0 / 0!
Adri´s father Cselló Baliházi Komondor is very impressive, with its height at withers of 81 cm, is among the largest ever Komondor. In addition to the height I am personally delivered Cselló´s character. It is a male character very good, confident and balanced against other dogs healthy dominant. More information can be found in our Cello litter C, when we decided to union Cselló and Carmen.

Avar comes from our A litter. Is a direct descendant of Achill Varpus World champion, who left their indelible mark in history Komondor in the Czech Republic. Achill was a dog of exceptional exterior qualities, his pedigree can be found ancestors of the famous kennels. Comes from the litter, where they were born only three puppies-Achill, Ares, and Aisa, all are exterior, big in quality individuals with a balanced character. Due to the balanced nature of the Achill´s successfully passed the examin canistherapy as her husband worked at USP Hrabyně – constitution for physically handicapped person Hrabyně. Achilles siblings, we had the opportunity to know personally, as well as his parents and their relatives, all are extremely beautiful Komondor, which have a lot of information.
Avar excels beautiful male head with excellent pigment of the nose and large dark eyes. Right and for several generations mounted format spacious with excellent movement and very good angulation of the limbs. Another advantage of Avar is a solid backline with the proper and well-developed chest prosternum. The Club shows in Hungary, the judge Avar appreciated needed muscle and a long reaching movement. Repeatedly placed in a strong competition on the Club shows as the second, third and fourth. Avar like his father Achill are multiple stars of the Hungarian club-which is a title awarded only Hungária Komondor Club.
Avar´s mother Carmen has assessed hip and elbow dysplasia negative, is also eye tests, including genetic negative EKG after load in the standard. Carmen is a very balanced character, and so she passed canistherapy examin. Progeny passes very rich and expressive head of hair, which Avar inherited. I believe that, among other things, that he would prefer to pass on to their descendants.

I expect from this union litter without any serrious irregularities, good quality exteriors, nice heads dark eyes and nose, and especially beautiful temperament.


V případě zájmu o štěňátko nás kontaktujte na email: karin@komondor.cz nebo tel. 602 770 311; 607 561 909
In case of interrest about puppie or more informations about "E" litter contact me: karin@komondor.cz
Eirin Király Puszta
Fena (female) HD A/A, ED 0/0


Praha, Česká republika

Další foto

Elita Király Puszta
Fena (female) HD A/A, ED 0/0


Király Puszta Kennel


Její stránka

Ella Király Puszta
Fena (female)


Kaliningradskaya Oblast, Russia

Další foto

Ellie Király Puszta
Fena (female)


Prosenice, Česká republika

Další foto

Elma Király Puszta
Fena (female)


Příbram, Česká republika

Další foto

Erga Király Puszta
Fena (female) HD A/A, ED 0/0

breeding female, mother of litter "V" Zwierz w Dredach


Sedziszów Malopolski, Poland
Kennel Zwierz w Dredach
www.komondor.pl

Další foto

Enzo Király Puszta
Pes (male) HD A/A


Sweden, Prästgardsvägen 2
Kennel Häxeboet
www.haxeboet.com

Další foto

Erös Király Puszta
Pes (male)


Bratislava, Slovensko

Majitelé s Erösem navštěvují kynologické cvičiště - www.sponzia.sk

Další foto

Erry Király Puszta
Pes (male)


Malá Veleň, Děčín

www.lamafarma.cz

Další fotoEirin
female
hnědá bavlnka

Elita
female
oranžová bavlnka

Ella
female
bílá bavlnka

Ellie
female
modrá bavlnka

Elma
female
červená bavlnka

Erga
female
žlutá bavlnka


Enzo
male
červená bavlnka

Erös
male
fialová bavlnka

Erry
male
zelená bavlnka


Se štěňátky jsme navštívili Domov seniorů Pohoda v Orlové.

psi - males
Chovatelská stanice KIRÁLY PUSZTA,  Karin a Přemysl MIKOLÁŠOVI, ul. Zřídelní 102/7, 736 01 Havířov - Dolní Datyně, Tel.: +420 602 770 311, e-mail: kiralypuszta@komondor.cz